Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó lne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
– TOMI FILIP TOMKIEWICZ z siedzibą pod adresem: 62-030 Luboń, ul.
Dworcowa 50, posiadająca NIP 7772743555, REGON 301065950

2. Pani/a dane przetwarzane będą w celach:
– związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach E-Sklepu (sklepu internetowego), transakcjami dokonywanymi droga elektroniczną (e-mail) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

3. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/a danych osobowych są:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu:
a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
b) dokonywania wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności Krajowego Rejestru Długów lub zawarte w bazie danych Administratora,
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu:
a) związanym z realizacją transakcji dokonywanej w ramach sklepu internetowego Administratora,
b) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, któ rej dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu:
a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
b) dochodzenia roszczeń i ich zabezpieczenia,
c) organizowania konkursów oraz akcji marketingowych.
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:
– banki, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję otrzymywaną, dostawcy, biura informacji gospodarczej, jak również podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.
5. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do pań stw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
7. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia w Sklepie Administratora i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora oraz na podstawie zgody Pani/a – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
8. Posiada Pani/Pan:
– prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi,
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE ICH NIEPODANIE BĘDZIE SKUTKOWAŁO NIEMOŻNOŚCIĄ REALIZACJI TRANSAKCJI W SKLEPIE ADMINISTRATORA. NIE DOTYCZY TO PRZETWARZANIA DANYCH DLA CELÓW MARKETINGOWYCH I HANDLOWYCH, KTÓRE DOKONYWANE JEST TYLKO W PRZYPADKU DOBROWOLNEGO WYRAŻENIA ZGODY.

Zarządzanie plikami cookies

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w przeglądarce lub bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkowania. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej Stronie, a w niektórych przypadkach może całkowicie uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.

Zamieszczone na naszej Stronie odsyłacze mogą przekierowywać Cię na inne strony internetowe, np. strony naszych dostawców. Zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony prywatności współpracujących z nami firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystasz z naszej Strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na Stronie.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy wybrać właściwą przeglądarkę internetową, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

Pragniemy zapewnić, iż TOMI Filip Tomkiewicz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.