Regulamin sklepu

Sklep internetowy ,  działający pod adresem :  

WWW.TOMISKLEP.PL

Sprzedający:

„TOMI” FILIP TOMKIEWICZ z siedzibą w Luboniu 62-030, Dworcowa 50, NIP: 7772743555, REGON: 301065950, zarejestrowany przez Urząd miasta w Poznaniu, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki 

Reklamacje i gwarancje: 

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient będący Konsumentem obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności. 

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki. 

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły. 

5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. 

6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady: a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową. 

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji. 

8. Reklamowany towar należy przesłać na adres: TOMI Filip Tomkiewicz, 62–030 Luboń, ul. Dworcowa 50. Wszelkie wnioski w sprawie składania lub zgłaszania reklamacji w formie elektronicznej należy kierować na adres: biuro@tomisklep.pl 

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży: 

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy. 

3. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 

4. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia. 

5. Oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca zwróci konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): [adres sprzedającego] Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty [numery]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] . Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Login: [login kupującego] Adres: [adres kupującego] Data: [data odstąpienia od umowy] Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej] 

 

Zwrot należności: 

1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku: 

a) odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem; 

b) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji. 

2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy: 

a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. 

b) w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. 

c) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych Paypal, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na konto PayPal Klienta, za pośrednictwem którego Klient dokonał płatności. 

d) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

 

Brak możliwości odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

14) w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest dostarczona rzecz, której po użyciu nie można zwrócić ze względów na ślady użytkowania lub ze względów higienicznych.

 

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar pełnowartościowy, chyba że opis towaru stanowi inaczej. 

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Każda osoba składająca zamówienie(zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie, jednocześnie zobowiązuje się ściśle go przestrzegać.

DANE KLIENTA

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.

TOMI Filip Tomkiewicz nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

TOMI Filip Tomkiewicz zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne ( brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę, w której złożono zamówienie, w celu realizacji zamówienia

Klient może założyć sobie konto ( rejestracja ) w celu uniknięcia konieczności wpisywania danych przy kolejnych zamówieniach oraz polepszenia współpracy.

Dane klienta są zapisywane w bazie danych sklepu i są wykorzystywane tylko na potrzeby firmy ( np. dostarczenia klientowi przesyłki czy dokonania rozliczeń).

CENY

Ceny wszystkich produktów umieszczonych w sklepie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Przy pełnym opisie towaru dodatkowo podana jest również cena netto.

Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

Koszty dostawy ustalane są indywidualnie i uzależnione są od wielkości zamówienia

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez naszą firmę.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Klient otrzymuje na wskazane konto e-mail informację o rozpoczęciu realizacji i przewidywany czas dostawy.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz 13.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu ( faktura VAT lub paragon)

Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

Złożone zamówienie w sklepie internetowym jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania i wątpliwości co do zasad obowiązujących w naszym sklepie internetowym prosimy o kontakt telefoniczny po nr  lub e-mail do działu handlowego

Pracownicy sklepu rozwieją wszelkie wątpliwości i chętnie odpowiedzą na każde pytanie jak i również doradzą w zakupach.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zarejestrowania się w naszym sklepie i życzymy miłych zakupów.

TOMI Filip Tomkiewicz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

Na towary znajdujące się w ofercie nie udziela się gwarancji (art. 577 kc),
chyba, że zostało to wyraźnie podane w informacji o danym produkcie.
art. 577§ 1. W wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad,
jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Obuwie marki COFRA – reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z
naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem; otarcia i
przetarcia szwów; zabrudzenia; zacieki i plamy; uszkodzenia powstałe w
wyniku nieprawidłowej konserwacji; uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń
mechanicznych; uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania obuwia do stopy;
wygoda obuwia; fałdowanie skór z powłoką.

Zwroty i reklamację należy przesłać na adres firmy: TOMI Filip Tomkiewicz, ul.Dworcowa 50, 62-030 Luboń.

PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania i wątpliwości co do zasad obowiązujących w naszym sklepie internetowym prosimy o kontakt telefoniczny po nr  lub e-mail do działu handlowego

Pracownicy sklepu rozwieją wszelkie wątpliwości i chętnie odpowiedzą na każde pytanie jak i również doradzą w zakupach.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zarejestrowania się w naszym sklepie i życzymy udanych  zakupów.